Extrusion Machine and Ancillary Equipment

Máy đùn nhôm động cơ đơn nằm ngang

2200 tấn, 1100 tấn, 690 tấn và  580 tấn, tổng cộng 8 bộ,

生產尺吋 3.5吋~8吋

Aging furnace and quenching furnace

Ancillary Equipment

Hydraulic saw table, horizontal sliding table, straightening equipment, water cooler, etc.